Development

Version 18 (coder, 23/12/2014 13:03)

1 1 admin
h1. Libavg Development
2 1 admin
3 18 coder
"Continuous Build":https://www.libavg.de/bb/
4 1 admin
5 15 Richy
"Repository":https://github.com/libavg/libavg
6 15 Richy
7 1 admin
[[CodingConventions|Coding Conventions]]
8 1 admin
9 14 Richy
[[Contribute| How to Contribute]]
10 1 admin
11 6 coder
[[TestArchitecture|Test Architecture]]
12 6 coder
13 16 coder
[[NodeSubclassing|Deriving a New Node Class in C++]]
14 16 coder
15 1 admin
[[IdeasForExpanding|Ideas for Expansion]]
16 1 admin
17 1 admin
[[NextGenTracking|Next Generation Tracking]]
18 1 admin
19 1 admin
[[WindowsInstaller|Making a Windows Installer]]
20 1 admin
21 3 coder
[[VideoDecoding|Video Decoder Internals]]
22 3 coder
23 1 admin
[[FXDataFlow|FX Data Flow]]
24 1 admin
25 1 admin
[[RenderingClassDiagram|Rendering Class Diagram]]
26 1 admin
27 1 admin
[[EventClassDiagramm|Event Handling Class Diagram]]
28 4 coder
29 7 scotty
[[RPI|RaspberryPi Notes]]
30 12 coder
31 12 coder
[[EGL|EGL/GLES2 Notes]]
32 13 Richy
33 13 Richy
[[Python3|Python3]]